ทุนสถาบันวัคซีน

ให้ทุนใดบ้าง

การให้ทุนที่ผ่านมา

แบบฟอร์มขอรับทุน จำแนกเป็น 4 ประเภท

ขั้นตอน

ทำสัญญา

ตรวจงาน

รายชื่อแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

https://www.hsri.or.th/researcher/fund

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

http://www.trf.or.th/research-funds

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

https://www.nstda.or.th/th/scholarship

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)

http://rgj.trf.or.th/main/home-th/

คำถามที่พบบ่อย (Q&A)